Rikketik aanwinst

Op de afgelopen Rikketik beurs heb maar heel even rond kunnen neuzen, omdat ik zelf (mede)standhouder was.
Op de tafel van onze buurman lag een schaaltje met russische horloges. Nu is mijn plaatselijke horlogemaker een behoorlijke kenner van russische horloges, en juist enige dagen voor de beurs hadden we nog een gesprek over de (volgens mijn horlogemaker) duidelijk mindere kwaliteit die de laatste jaren in rusland gemaakt wordt.
Hij adviseerde me dat als ik ooit een rus zou kopen, om geen moderne Poljot te kopen, maar eentje voor 1992.
Het merk Vostok uit de jaren 80 zou ook zeer goed zijn.
Hij luiet me enkele kenmerken zien waaraan je nog zo’n horloge uit de “goede” periode kon hekennen.

Onze buurman standhouder had 1 horloge op het schaaltje liggen dat voldeed aan de kenmerken die mijn horlogemaker noemde. Tegen een speciaal buurmanprijsje kon ik het horloge overnemen.

Het betreft een Vostok Red Star Kommandirskie Paratrooper uit de jaren 80, met een bruine wijzerplaat.
Ik ben nog niet helemaal achter het gebruikte kaliber, maar het is een 17-steens handopwinder.
De kroon zit bij de 2, en is verschroefd. De kroon komt als het ware helemaal los van de kast en dan kun je het horloge opwinden.
Op de achterkant staat een nummer gegraveerd, en de tekst waterresistant (in het russisch wel te verstaan)

Leuk horloge, voor de prijs van een paar kopjes koffie.

Ik verneem graag kommentaar van de Russenkenners op het forum.

gr,
Hans Mennink

Leuke aanwinst Hans. Had/heeft Ruud er ook niet zo een?

Behalve de Vostok europe icebreaker die ik verleden jaar gewonnen heb met de Vostok prijsvraag op dit forum, zijn mijn russen vintage of bejaard.
en deze chrono is dus een twijfelgeval ? (1992)


misschien kan Paul -behalve master watchmaker- ook Ruslandkenner hier iets over melden,

Groet, André

Leuk ding, maar ik ik vrees dat mijn kennis van Russische horloges schromelijk overschat wordt, ik kan helaas weinig info toevoegen, heb alleen beperkt verstand van Poljots en Molnija’s; ik denk dat Tammo of Arjay hier veel meer info over kunnen verschaffen.

Ik kan me wel herinneren dat ik ook ooit zo’n klokje gehad heb, in een grijs verleden stonden er altijd Polen op de diverse markten als bv Vehikel in Utrecht, en die hadden altijd stapels van deze Vostoks bij zich: ik meen 17,50 gulden voor de handopwinders en 25 gulden voor automaten; ik heb er ook eens eentje gekocht (met onderzeeboot erop), die gaf er al na twee weken de brui aan en heeft vervolgens mijn reparatiepoging niet overleefd; maar ja, toen was ik ook nog geen certified knutselaar :smiley: :smiley:
Groet,
Paul

Hi Paul,

Was die Vostok onderzeeboot model van voor of na 1992 ?
dat is zo’n beetje de stelling als ik het goed begrepen heb.

Groet, André

Oh sorry: ja die onderzeeboot Vostok was van voor 1992…
Ik weet echt niet wat je kan zien aan verschillen bij bv Poljots van voor en na 1992, wat zou er in dat jaar dan veranderd moeten zijn dat ze er zoveel slechter van werden?
Voorzover ik weet is het zo dat de kwaliteit van Russische horloges in het algemeen nogal varieert; en dat is denk ik altijd zo geweest (voornamelijk montage); de nieuwere uurwerken hebben zelfs geprofiteerd van een betere kwaliteitskontrole (noodzakelijk bij een vrije markt-situatie), maar een hele serie 3133 uurwerken van een paar jaar geleden waren niet echt best.
Groet,
Paul

Hans is zou zeggen:

Öåíîâàÿ ïîëèòèêà ó íàñ èíäèâèäóàëüíà, öåíà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ ïîä âëèÿíèåì îáåèõ ñòîðîí è çàâèñåòü îò òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ñàéòó, îò ïðèñóòñòâèÿ êàêèõ-ëèáî ýëåìåíòîâ â äèçàéíå èëè ïðîãðàììíîì êîäå, îò ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ. Íàøè öåíû îðèåíòèðîâàíû íà ñðåäíèé è ìàëûé áèçíåñ, à òàêæå íà ÷àñòíûõ ëèö è ïðåäïðèíèìàòåëåé. Íàïðèìåð, ñàéò-âèçèòêó Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü âñåãî çà

In het echt is hij mooier Hans, leuk “hebbeding.”

Klopt Henrik, ik had er ook één, maar die is voor de prijs van een paar potten koffie de deur weer uit gegaan :smiley:

Leuke aanwinst Hans, ik vind vooral deze vorm van de kast erg mooi.

Ruud

wat voor loopwerk zit daar nu in?
Wil je dat laten zien?
Ik heb ook een paar Russen in mijn handen gehad.
Volgende keer koop ik er ook 1.
Ik vind ze mooi van lelijkheid.

Ik had de grootste moeite om de stand van dit forum te vinden.
Het was aardig druk op de beurs, had ik niet verwacht.

Enorme spijt dat ik geen horloge beweger heb gekocht voor 2 klokken.
Indien iemand nog een leuke aanbieding heeft, graag.

Ik heb wel iemand bij de stand gezien met een hele grote opvallende CvdK.:))
Later realiseerde ik mij dat die persoon is gesignaleerd met bunnies.
Eerlijk gezegd ik kwam voor de bunnies maar die waren er niet. :frowning:

De bunnies waren er wel… maar die waren sterk verouderd. Of over de houdbaarheids datum heen :-))